Post of the day

IELTS Sure Success for band 7

IELTS Sure Success for band 7 là một cuốn sách với nhiều sự khác biệt. Để không làm lãng phí thời gian của người đọc, cuốn sách đưa ra những lời khuyên đặc biệt hữu ích sau: -Thứ nhất: Bạn nên đọc toàn bộ cuốn sách một lượt để có được cái nhìn tổng thể…

Latest Posts

RSS

IELTS Sure Success for band 7

IELTS Sure Success for band 7 là một cuốn sách với nhiều sự khác biệt. Để không làm lãng phí thời gi...

Từ vựng IELTS chủ đề 4: Book
mặt sách

Các từ vựng ielts về chủ đề book có thể được sử dụng rất tốt, hiệu quả trong Part 2 IELTS 1/ Book genres/ do-it-yourself book...